پایپینگ و عیب یابی از خطوط


Piping

عملیات پایپینگ در خطوط هوای فشرده امریست تخصصی که با طراحی، استفاده از متریال با کیفیت  و اجرای مناسب قادر به افزایش محسوس راندمان هوا می گردد.  جالب است بدانیم که طبق آمارهای غیررسمی و بر اساس تجربیات در اکثر سیستمهای هوای فشرده ۳۰% تا ۴۰% از ظرفیت کمپرسور ها و بلوئرها مخصوصاً در خطوط قدیمی صرف نشتی های موجود در خطوط می گردد. از این رو شاید با بهینه نمودن و یافتن نشتی های فوق نیازهای آتی و تجهیزات هوای فشرده و صرفه جویی اقتصادی برای صنعتگران ایجاد شود. خدمات ما در این زمینه شامل موارد زیر می گردد:

عملیات پایپینگ خطوط هوای فشرده

عیب یابی خطوط کمپرسور
با در اختیار داشتن تیمی متخصص امکان اجرای عملیات پایپینگ و لوله کشی در طرح های توسعه و همچنین تعویض خطوط قدیمی با پیشنهادات و نقشه جدید وجود دارد

عیب یابی و نشتی یابی خطوط هوای فشرده

عیب یابی خطوط کمپرسور
ما با در اختیار داشتن تیمی متخصص امکان تست و یافتن نشتی و مشکلات پایپینگ خطوط هوای فشرده را داریم و همچنین امکان بازسازی آنها نیز فراهم می باشد