درایر


Dryers

خشک کن یا درایر تجهیز بسیار مهمی در خطوط هوای فشرده می باشد. با توجه به متراکم شدن حجم بالائی از هوا در مکانیزم فشرده سازی هوا در خط کمپرسور، ایجاد رطوبت و آب در خروجی کمپرسور امری اجتناب ناپذیر است که جذب این رطوبت و آب و ورود آن در تجهیزات مکانیکی و پروسه های تولید بالطبع مشکلات فراوان و جدی را ایجاد می نمایند. وظیفه درایر ( خشک کن ) در خطوط هوای فشرده جذب رطوبت و ایجاد هوای خشک و عاری از رطوبت در انتهای خط می باشد.
Desiccant Air Dryer
Refrigerant Air Dryer
درایرهای تبریدی و درایرهای جذبی با مکانیزم های متفاوت قابل استفاده در خطوط هوای فشرده جهت حذف رطوبت می باشند. تفاوت اساسی بین دو درایر فوق در نقطه شبنم ( Dew Point ) می باشد.
نقطه شبنم نقطه ای است که در آن بخار آب تبدیل به مایع ( کندانس ) می شود. بر اساس اهمیت این موضوع درایرهای تبریدی ( با نقطه شبنم 3+ ) و درایرهای جذبی ( با نقطه شبنم 40- ) انتخاب می گردند.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده تولید کننده درایرهای جذبی و تبریدی می باشد.