پمپ وکیوم مایع در گردش


Liquid Ring Vacuum Pumps

پمپ های وکیوم مایع در گردش با توجه به مکانیزم عملکردی در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس عملکرد پمپ های فوق با ورود سیال به محفظه پمپ صورت می گیرد. پروانه موجود در پمپ های فوق بصورت غیر هم مرکز ( Off Center ) در محفظه پمپ قرار می گیرد و بر اساس این موضوع هنگام ورود مایع و چرخش پروانه غیر هم مرکز بودن پروانه باعث ایجاد رینگ مایعی در محفظه پمپ می گردد و همین عامل باعث ایجاد وکیوم می گردد
Liquid Ring Vacuum Pump
پمپ های فوق هم به صورت تک ( بصورت یک مرحله ای و دومرحله ای ) و هم بصورت پکیج های وکیوم ( با ایجاد سیکل بسته مایع ) تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.
پمپ های وکیوم مایع در گردش که با نام پمپ وکیوم رینگ مایع نیز معرفی می گردند در صنایع گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد که برخی از کاربردها به شرح زیر می باشد:
  • استفاده در صنایع کاغذ ( جهت آبگیری از خمیر کاغذ کارتن )
  • استفاده در تولید روغن ( جهت تصفیه روغن جهت جداسازی و تبخیر )
  • استفاده در صنایع غذائی و داروئی ( جهت پخت و تغلیظ )
  • صنایع آجر و سفال ( جهت هواگیری و حباب گیری )
  • صنایع شیشه سازی ( جهت حباب گیری و جابجائی )
و کاربرهای بسیار دیگر در صنایع مختلف.