مبنا نیوز


Mabna News

مبنا نیوز
مبنا نیوز با هدف ارائه آخرین اخبار در خصوص تکنولوژی های سیستم های هوای فشرده در جهان و ایران،  جدیدترین محصولات روز دنیا در زمینه هوای فشرده و تحولات صنعت در کشور و جهان فعالیت می نماید. در این زمینه سعی داریم در صورت امکان با مدیران عامل، مدیران فنی و سایر مدیران پروژه ها و صنایع مصاحباتی در زمینه وضعیت صنعت و بالاخص صنعت هوای فشرده را نیز داشته باشیم.

اخبار و تکنولوژی های روز