مواد جاذب


Adsorbents

از خاصیت جذب مواد جاذب در بسیاری از سیستم های هوای فشرده و تولید گازهای صنعتی استفاده می گردد. بر اساس نوع مواد جاذب، اندازه حفرات موجود در آن، کاربرد مواد جاذب تعیین می گردد. این کاربردها معمولا جهت جذب رطوبت، جذب روغن، جذب مولکول های هوا جهت تولید گازهای صنعتی می باشد.
مواد جاذب زیادی جهت کاربردهای مختلف وجود دارد که مهمترین و کاربردی ترین آنها که عبارتند از آلومینا اکتیو، مولکولارسیو، کربن اکتیو و کربن مولکولارسیو توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز تامین و در اختیار صنعتگران عزیز قرار داده می شود.