کربن مولکولارسیو


Carbon Molecular Sieve

کربن مولکولارسیو یا CMS محصولیست حاصل ترکیب کربن فعال و زئولیت که دارای حفره هائی به قطر 4 آنگستروم بوده و دارای شکل استوانه ای می باشد. کربن مولکولارسیو جهت استفاده در پروسه تولید نیتروژن به روش PSA مورد استفاده قرار می گیرد.
CMS
کربن مولکولارسیو با قطر حفرات داخل خود امکان جذب اکسیژن را در خود دارند و به همین دلیل پس از ورود هوای فشرده به داخل مخازن مولکول های اکسیژن در دام می افتند و مولکول های نیتروژن امکان خروج را پیدا می کنند و با این روش با خلوص بسیار بالا نیتروژن را می توان استخراج کرد.
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز بعنوان پایگاه هوای فشرده تامین کننده مواد جاذب کربن مولکولارسیو می باشد.