دفتر مرکزی:
تهران، شهرک غرب، یادگار امام شمال، بلوار دادمان
44355269 21 98+
دفتر مهندسی:
تهران، بلوار آبشناسان، میدان شهران
44957553 21 98+
کارخانه:
تهران، جاده قدیم کرج، شهرک صنعتی گلگون
9614955 939 98+
ایمیل:
Info@mabna-co.com