میکروفیلتر فشار بالا


 ( High Pressure Micro Filter ( HP & HGH Series

Mikropor High Pressure Micro Filter
HP Series High Pressure Micro Filter
میکروفیلترهای سری HP  از نوع میکروفیلترهای فشار بالا تولید کمپانی میکروپور می باشد. این سری از میکروفیلترها مواقعی که بوستر کمپرسورها  در خطوط هوای فشرده بکار برده می شود جهت تصفیه هوای فشرده استفاده می گردد.
میکروفیلترهای سری HP جهت فشار کاری 50 بار طراحی گردیده و جنس بدنه آن از آلومینیوم بوده و طوری طراحی قالب آن صورت گرفته که بدون عملیات جوشکاری می باشد.
میکروفیلترهای سری  HGH از نوع میکروفیلترهای فشار بالا تولید کمپانی میکروپور می باشد. این سری از میکروفیلترها مواقعی که  کمپرسورهای فشار بالا در خطوط هوای فشرده بکار برده می شود جهت تصفیه هوای فشرده استفاده می گردد.
میکروفیلترهای سری HGH جهت فشار کاری 350 بار طراحی گردیده و جنس بدنه آن از کربن استیل و بدون عملیات جوشکاری می باشد.
HGH Series High Pressure Mikropor Microf filter

جدول مشخصات

مدل و مشخصات میکروفیلتر های سری HP کمپانی میکروپور ترکیه تامین شده توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر اعلام می گردد:
جدول مشخصات میکروفیلتر فشار بالا سری HP  میکروپور
High Pressure Mikropor Micro Filter Specification Table
مدل و مشخصات میکروفیلتر های سری HGH کمپانی میکروپور ترکیه تامین شده توسط شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر اعلام می گردد:
جدول مشخصات میکروفیلتر فشار بالا سری HGH  میکروپور
High Pressure Mikropor Micro Fiter Specification