لوازم مصرفی


Consumption Parts

در سیستم ها و تجهیزات هوای فشرده لوازم مصرفی زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. ما در سبد محصولات و ارائه خدمات، در دو بخش برخی از لوازم فوق را جهت مشتریان تامین می نماییم.
 یکی از کاربردی ترین و مهمترین موارد مصرفی، روغن است. تامین روغن کمپرسور، روغن مخصوص بلوئر و روغن پمپ های وکیوم جزو محصولات این شرکت می باشد. یکی دیگر از موارد مصرفی که در سیستم‌های هوای فشرده و در خطوط کمپرسورهای هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد مواد جاذب است که در درایرهای جذبی و مولد های تولید اکسیژن و برج های کربن اکتیو مورد استفاده قرار می گیرد.