درایرهای جذبی حرارتی ( سری MDHA )


     ( Heated Desiccant Dryers ( MDHA Series

Mabna Heated Desiccant Air Dryer
درایرهای جذبی سری MDHA از سری خشک کن های جذبی به همراه هیتر می باشد. درایرهای فوق با انجام عملیات گرمایشی در پروسه احیاء مواد جاذب تا حد بسیار زیادی از ظرفیت هوای فشرده خروجی از کمپرسور در عملیات احیاء جلوگیری بعمل می آورد.
Desiccant Air Dryer
در خشک کن های جذبی هیتردار سری MDHA ساخت شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز با قرار دادن هیتر مصرف هوای خروجی از کمپرسور به 4% کاهش می یابد.
در این نوع از درایرها هر برج پس از چهار ساعت کار تعویض و به مرحله احیاء می رسد و به مقدار زیادی از تلفات مواد جاذب جلوگیری می نماید.
در درایرهای سری MDHA نیز از مواد جاذب مولکولارسیو استفاده می گردد.

جدول مشخصات

مدل و مشخصات درایرهای جذبی هیتردار سری MDHA ساخت شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز به شرح زیر می باشد:
جدول مشخصات درایر جذبی حرارتی سری MDHA
Heatled Desiccant Air Dryer